تبلیغات
حـــوزه علمـیــه - بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم فهیم آذربایجان
حـــوزه علمـیــه
بقیة الله الاعظم(عج)سفیران هدایت گرگان

مقام معظم رهبری، امام خامنه ای «مدظله العالی» در جمع مسئولان معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه و سفیران هدایت کشور: مسئله سـلامت سـیاسی و فـکری، یکی از آن نقاط برجسته مجموعه شماست، این را قدر بدانید و حفظ کنید که خیلی مـهم است.


یك جمله در آغاز عرایض عرض كنم و آن، تشكّر از ملّت بزرگ ایران به خاطر شكوهى كه در روز بیستودوّم بهمن از خودشان و عظمتى كه از اقتدارشان نشان دادند. زبان از توصیف و تقدیر و تشكّر عاجز است. در درجهى اوّل باید جَبههى سپاس و ستایش در مقابل پروردگار عالم به خاك بساییم كه محوِّل دلها و مقلّب نیّتها و عزمها است و همه چیز با ارادهى پروردگار است، و در درجهى بعد، از آحاد گستردهى ملّت ایران در سرتاسر كشور بهخاطر اینكه روز بیستودوّم بهمن را اینجور زنده، برجسته، شكوفنده به دنیا نشان دادند، صمیمانه سپاسگزارى كنیم.

یستودوّم بهمن هر سال شورانگیزتر از سال قبل، خود را نشان داده است. افرادى تحلیلهاى گوناگونى میكنند؛ این تحلیلها در واقع در یك خلأ انجام میگیرد [كه] مىنشینند با خودشان فكر میكنند؛ متن واقعیّت مردم حرف دیگرى میزند. 

نگاه كنید به شعارهاى مردم، پیام را از شعارهاى مردم باید گرفت. آنطورى كه بنده نگاه میكنم، دو پیام در این راهپیمایىهاى بیستودوّم بهمن وجود داشته است: یكى پیام استقامت، یكى پیام وحدت. استقامت یعنى چه؟ یعنى ملّت ایران بر روى آرمانهاى انقلاب ایستادگى دارند. ما آرمانهاى ایجابى هم داشتیم، آرمانهاى سلبى هم داشتیم؛ آرمانهاى ایجابى ما عبارت بوده است از اینكه: ما دنبال عدالت اجتماعى هستیم؛ ما دنبال حضور مردمى در حوادث گوناگون كشور هستیم؛ ما دنبال اسلام هستیم؛ ما سعادت كشور را در عمل به تعالیم اسلامى میدانیم؛ ما دنبال اقتصاد مستقل هستیم؛ دنبال فرهنگ غیر وابستهى به بیگانگان و فرهنگ اصیل اسلامى و ایرانى خودمان هستیم؛ ما دنبال پناه دادن به مظلوم و مقابلهى با ظالم هستیم؛ ما دنبال پیشرفت كشور هستیم؛ ما دنبال برجستگى علمى كشور هستیم؛ میخواهیم كشورمان در علم، در اقتصاد، در فرهنگ، در امور اجتماعى، در اخلاق، در معنویّت، پیشرو و پیشقدم باشد؛ پیامهاى مثبت ایجابىِ انقلاب ما اینها است. یك پیامهاى سلبى هم انقلاب داشت؛ پیام سلبى انقلاب این است كه: ما تسلیم زورگویى نمیشویم، تسلیم باجخواهى نمیشویم، تسلیم نظام سلطه نمیشویم.

ملّت ایران در انقلاب گفت، در حوادث بعدى گفت، در جنگ تحمیلى گفت، در این بیستودوّم بهمن گفت: ما تسلیم زورگویى و باجخواهى آمریكا نخواهیم شد. یك عدّه سعى نكنند چهرهى آمریكا را بزك كنند، آرایش كنند، زشتىها و وحشتآفرینىها و خشونتها را از چهرهى آمریكا بزدایند در مقابل ملّت ما، بهعنوان یك دولت علاقهمند، انسانْدوست معرّفى كنند؛ اگر سعى هم بكنند، سعىشان بىفایده است.

اینها از اوّل انقلاب تحریم را شروع كردند. در اوایل انقلاب هركس خواست علیه انقلاب یك كارى بكند، آمریكایىها از او حمایت كردند. چپ بود، راست بود، نظامى بود، غیر نظامى بود، برایشان فرقى نمیكرد؛ هر كسى علیه نظام جمهورى اسلامى انگیزهاى داشت - در شكل قومیّتها، در شكل آدمهاى گوناگون - هرچه توانستند، كمك كردند؛ آخرىِ آنچه مردم به چشمشان دیدند، فتنهى سال ۸۸ است. رئیسجمهور آمریكا با كمال وقاحت ایستاد و از فتنهگران در تهران حمایت كرد؛ حالا هم اخیراً دارند حمایت میكنند.

من امسال روز اوّل سال ۹۲ در مشهد در جوار مرقد ثامنالحجج اعلام كردم؛ گفتم من حرفى ندارم؛ بعضى از مسئولین و دولتمردان - دولتمردان آن دولت، بعد هم دولتمردان این دولت - فكر میكنند در قضیّهى هستهاى ما با آمریكایىها مذاكره كنیم [تا] موضوع حل بشود؛ گفتیم خیلى خب، اصرار دارید شما، در این موضوعِ بالخصوص بروید مذاكره كنید؛ ولى در همان سخنرانى اوّل امسال گفتم من خوشبین نیستم؛ مخالفتى نمیكنم امّا خوشبین نیستم. ببینید مرتّب پىدرپى اظهارات سخیف آمریكایىها را؛ سناتور بىآبروى آمریكایى از صهیونیستها پول میگیرد تا برود در مجلس سناى آمریكا به ملّت دشنام صریح بدهد، نه اینكه اهانت كند؛ دشنام میدهد. رؤساى كشورشان هم همینجور، در سطوح مختلف به ملّت ایران [اهانت كند]. البتّه تودهنى را روز بیستودوّم بهمن از مردم خوردند. یكى از علل اجتماع گرمتر مردم امسال همین بود كه مردم دیدند كه چطور مسئولین آمریكا گستاخ، پررو، زیادهطلب، بددهن، بىادب روبهرو میشوند؛ غیرت دینى مردم آنها را به میدان كشاند تا به دشمن بگویند: اشتباه نكن، ما هستیم. ملّت ایران در این راهپیمایى بیستودوّم بهمن به همهى ما - به این حقیر، به مسئولین گوناگون، به زحمتكشانى كه دارند در امور ادارهى كشور حقیقتاً زحمت میكشند؛ چه آنهایى كه در باب سیاست خارجى كار میكنند، چه آنهایى كه در باب سیاست داخلى كار میكنند - خواستند بگویند: خاطرتان جمع باشد، ملّت ایران ایستاده است، در صحنه است، در مواجههى با دشمن احساس ضعف نكنید؛ یكى از پیامهاى بزرگ ملّت ایران این بود. این همان حرفى است كه من اوّل امسال گفتم، بعد هم بارها - قبلها هم گفتیم، بعدها هم گفتیم - مكرّر گفتیم كه مسئلهى هستهاى بهانه است براى دشمنى؛

من به شما عرض بكنم كارى كه وزارتخارجهى ما و مسئولین دولتى ما شروع كردند، ادامه پیدا خواهد كرد؛ ایران آنچه را قرار گذاشته است و عهد كرده است نقض نخواهد كرد. البتّه مسئولین تلاش خودشان را بكنند، كار خودشان را بكنند، امّا آمریكایىها با انقلاب اسلامى دشمنند، با جمهورى اسلامى دشمنند، با این پرچمى كه شما مردم بلند كردید دشمنند و این دشمنى با این چیزها فرو نخواهد نشست؛ علاج مقابلهى با این دشمنى هم فقط یكچیز است و آن، تكیهى به اقتدار ملّى و به توان داخلى ملّى و مستحكم كردن هرچه بیشتر ساخت درونىِ كشور [است]. هرچه در این زمینه ما كار بكنیم، كم است.

دنیا به ما احتیاج دارد؛ به قدرى كه دنیا به ما احتیاج دارد، ما به دنیا احتیاج نداریم.دیدید یك مقدار لبخندى مشاهده شد، شركتهاى خارجى هجوم آوردند؛ میخواهند بیایند، تا چه وقت میتوانند آمریكایىها روى این لجبازى خودشان مقاومت كنند؟ اگر چنانچه ما بر روى توان خودمان تكیه كنیم، استقامت آنها در هم خواهد شكست؛ این را بدانند. تا وقتى كه ما چشممان به دست دیگران باشد، دنبال این باشیم كه كدام مقدار از تحریمها كم شد، كدام مقدار چنین شد، فلان حرف را فلان مسئول آمریكایى گفت یا نگفت - تا وقتى دنبال این حرفها باشیم - به جایى نمیرسیم. ما یك كشور بزرگ هستیم، یك ملّت قوى هستیم، ملّت بافرهنگى هستیم، ملّت بااستعدادى هستیم، ثروت خدادادى هم الىماشاءالله [داریم]؛ مسئولینمان هم خوشبختانه مسئولین دلسوزى هستند، دلشان میخواهد كار كنند، ما هم كمكشان میكنیم، دعایشان هم میكنیم؛ البتّه اصرار هم میكنیم كه مسئولین هم به نیروى داخلى تكیه كنند؛ 

 منبع: سایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
طبقه بندی: فرهنگی،اجتماعی،  سیاسی،عقیدتی،  فتنه و جریان انحرافی، 
برچسب ها: امام خامنه ای، 22بهمن، تبری، آذربایجان، آۀمریکا، مذاکره، مذاکرات،
نوشته شده توسط سرباز ولایت
آخرین نوشته ها
آرشیو
صفحات جانبی
لینکهای اصلی
سمت خدا

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه